Регистрация      Забравена парола
          име:        парола:       
Публикувал :
адв. Калина Гашева - Ценова
Отзиви 0
Отговори 0
Статии 1
Дела 0
Общ рейтинг : 1

Решение против решение на ОИК-практика ВАС
Публикувано на 15.Януари.2011 , видяна 2266 пъти


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ …………….

гр. Пловдив, 25 май 2010 год.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в публично заседание на осемнадесети май през две хиляди и десета година в състав:

              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ТАТЯНА НАНКОВА

 

при секретаря Б.К. и участието на прокурора ГАЛИН ГАВРАИЛОВ, като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА НАНКОВА административно дело № 920 по описа за 2010 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на чл. 104 от Закона за местните избори /ЗМИ/.

2. Образувано е по жалба на А.Д.Д. *** срещу Решение на Общинска избирателна комисия за местни избори 2007 г. /ОИКМИ/ “Марица” № 58 от 30.04.2010 год., с което пълномощията на жалбоподателя като кмет на с. Строево, Община Марица, Област Пловдив, са прекратени на основание чл. 42, ал. 1, т. 4  от ЗМСМА.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на оспорения административния акт. Съображенията в тази насока са, че с обжалваното Решение ОИКМИ “Марица” се произнася за втори път по същия въпрос, при същата фактическа обстановка и наличието на едни и същи доказателства, като са постановени две абсолютно различни решения. Твърди се, че с решение № 57/24.08.2009 г. ОИКМИ “Марица” е разгледала подробно въпроса дали са налице основанията на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и като е счела, че не са налице такива, е отказала предсрочното прекратяване на пълномощията на Д. ***. Срещу така постановеното решение е подаден протест от Районна прокуратура гр. Пловдив пред Пловдивски Административен съд и е образувано адм. дело № 1628/2009 г. по описа на съда, а впоследствие производството по делото е било прекратено с Определение от 05.10.2009 г. /влязло в сила/. Твърди се още, че при същата фактическа обстановка, без да са налице новонастъпили обстоятелства, ОИКМИ „Марица" постановява оспореното решение, в което вече приема, че са налице предпоставките на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, поради което прекратява предсрочно пълномощията на жалбоподателя като Кмет на с. Строево.

Навеждат се доводи и за допуснати нарушения на административно- производствените правила, изразяващи се в обстоятелството, че при постановяване на оспореното решението, ОИКМИ не е дала възможност на жалбоподателя да се запознае със сигналите и съответно да вземе становище по съображенията в тях, както и да представи доказателства за твърденията си.

По същество, се излагат подробни доводи за липса на нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Излагат се допълнителни съображения в писмена защита приложена по делото. В този смисъл се иска отмяна на Решение на ОИКМИ “Марица” № 58 от 30.04.2010 год.

3. Ответникът по жалбата – Общинска избирателна комисия за местни избори 2007 г. “Марица”, чрез процесуалния си представител е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Подробни съображения са изложени в писмено становище приложено по делото

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

ІІ. За допустимостта :

5. Решение на ОИКМИ “Марица” № 58 от 30.04.2010 год. е обявено на 03.05.2010 г., видно от направеното в тази насока отбелязване в самото решение /л. 81 по делото/. Жалбата е постъпила в деловодството на съда на 10.05.2010 г., т.е. в рамките на предвидения за това процесуален срок, който съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗМИ е 7-дневен. Налице е правен интерес от оспорване с оглед правните последици, произтичащи от атакувания акт. При това положение, следва да се приеме, че жалбата с която е сезиран съдът е ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6. Производството пред ОИКМИ за предсрочно прекратяване правомощията на кмета на с. Строево е инициирано от трето лице – Районна прокуратура /РП/ Пловдив, с твърдения за допуснати нарушения на забраната по чл. 41, ал. 1 ЗМСМА.

7. В сигнала, изхождащ РП Пловдив, се сочи, че с решение № 46/05.11.2007 г. Общинската избирателна комисия при Община „Марица" е обявила за избран за кмет на с. Строево, обл. Пловдивска А.Д.Д. с ЕГН **********.  На 27.10.2008 г. с постановление на Районна прокуратура гр. Пловдив е образувано досъдебно производство № 240/2008 г. по описа на сектор „Икономическа полиция" при ОД на МВР срещу същия за престъпление по чл. 201 от НК. В хода на разследването с постановление на разследващия орган от 25.02.2009 г. А.Д. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 201 от НК, извършено в периода месец ноември - 15.11.2007 г. Установено е, че деянието е извършено в качеството му на управител на „Балдинг кара" и предмет на присвояването е сумата от 14 400 лв., собственост на дружеството. Сумата е получена от него в качеството му на управител след като е извършил разпоредителна сделка с колесен багер „Либхер - 911" от името на„Балдинг кар" ООД, и така е осъществявал търговска дейност след встъпването му в качеството на кмет. Отделно от горното, на 24.02.2009 г. е постъпил сигнал в Районна прокуратура гр. Пловдив от П.С.К.с ЕГН; **********, в който се сочи, че А.Д. участва в търговски дружества и развива търговска дейност чрез тях и след избирането му за кмет на с. Строево. По случая е образувана преписка № 4226/2009г. по описа на Районна прокуратура гр. Пловдив, в хода на проверката по която е установено, след извършена справка в Търговския регистър към Окръжен съд гр. Пловдив, че А. Д. е съдружник и управител в следните търговски дружества: „Балдинг кар" ООД с 38 % дялово участие; „А и М Щайн" с 80% дялово участие; „Братя Дингилеви" ООД с 50 % дялово участие. В сигнала от РП Пловдив е посочено, че след избирането му за кмет на с. Строево, А.Д. не е спазил изискването на чл. 42, ал. З от ЗМСМА, даващо му 30 дневен срок да поиска заличаването му като управител на посочените дружества и е продължил да осъществява търговска дейност чрез тях, видно от материалите към сигнала. Заявлението за заличаването му като управител на „Балдинг кар" ООД е подадено в Окръжен съд гр. Пловдив на 11.12.2007 г. Заявлението му за заличаването му като управител на ,„,А и М Щайн" - на 20.12.2007 г., а по отношение заличаването му като управител на „Братя Дингилеви" ООД в хода на проверката е установено само заявление до Общото събрание на дружеството в този смисъл. Отделно от изложеното в хода на проверката е установено, че А.Д. е извършвал търговска дейност от името на “Балдинг кар" ООД значително време след встъпването му в длъжност като кмет на с. Строево. От приложения протокол от Общото събрание на дружеството от 05.08.2008 г. се установявало, че А.Д. е участвал при вземане на решение за извършване на разпоредителна сделка с 4 недвижими имота, собственост на “Балдинг кар" ООД. Горните действия на Д. безспорно представлявали упражняване на търговска дейност, което било в разрез със забраната на чл. 41, ап. 1 от ЗМСМА.

В сигнала се сочи още, че според трайната съдебна практика /решение № 5159/03.06.2005г. на ВАС, решение № 30/11.09.2007 г./, самото участие като съдружник в ООД е елемент от съдържанието на търговска дейност, предвид засиления персонален елемент при тези дружества, който се съчетава с капиталовия такъв. Като се имало предвид и високия процент на дялово участие на А.Д. в изброените по-горе търговски субекти, особено в „А и М Щайн" - 80%, което безспорно му давало мажоритарен глас в управлението на дружеството, РП Пловдив е направила извод, че реално той осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Прокуратурата е счела, че това му поведение е в нарушение на императивната разпоредба на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА и съгласно чл. 42, ал. 1, т. 8 от същия закон се явява основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на А.Д.Д. ***.

8. Решение за предсрочно прекратяване пълномощията на жалбоподателя като кмет на с. Строево, Община Марица, Област Пловдив, е взето на основание чл. 42, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА на извънредно заседание на ОИКМИ, проведено на 30.04.2010 г., в присъствието на 10 членове при общо 11, от които 9 са гласували “за” и 1 “против”, на което е разгледан единствено сигнала на РП Пловдив. За заседанието е съставен протокол № 49 от 30.04.2010 г. подписан от председателя, първия зам.председател и секретаря.

9. На същата дата - 30.04.2010 г., е издадено и оспореното Решение № 58, в което така изложеното в т. 7 съдържание на сигнала от РП Пловдив е възпроизведено дословно. В допълнение в същото е посочено и още едно основание за прекратяване правомощията на Кмета на с. Строево, а именно нарушение на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, което според административния орган представлява самостоятелно основание за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета, предвидено в чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. Нарушението се изразява в обстоятелството, че в ОИКМИ Марица, както и в Общински съвет Марица, не са постъпили предвидените в чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА уведомления от А.Д., включително и към настоящия момент.

Въз основа на така изложената фактическа обстановка ОИКМИ “Марица” на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 и т. 8 ЗМСМА, прекратява пълномощията на жалбоподателя като Кмет на с. Строево, Община Марица, Област Пловдив.

10. Към настоящото дело е приложено адм. дело № 1628/2009 г. образувано по повод протест от РП Пловдив срещу Решение № 57/24.08.2009 г. на ОИКМИ “Марица”, с което е отказано предсрочното прекратяване на пълномощията на Кмета на с. Строево, Община Марица, Област Пловдив.

V. За правото :

11. В изпълнение на задълженията си по чл. 169, ал. 1 от АПК, за служебна проверка на обстоятелствата, дали административният акт е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, съдът констатира, че оспореното решение на ОИКМИ “Марица” е издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила, водещи до неговата отмяна.

От една страна, от представения по делото протокол № 49 от 30.04.2010 г. от проведеното извънредно заседание на ОИКМИ, е видно че след разглеждане на сигнал на РП Пловдив е взето решение за прекратяване пълномощията на жалбоподателя като Кмет на с. Строево, Община Марица, Област Пловдив, на основание чл. 42, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА.  От друга страна, в мотивите на оспореното пред настоящата инстанция Решение № 58 от същата дата (30.04.2010 г.), са изложени мотиви за наличие и на основания по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, по отношение на което по делото липсват каквито и да било данни да е обсъждано от самата комисия, още по-малко да е взето решение за прекратяване на правомощията на Кмета на с. Строево на това основание. На трето място в разпоредителната част на акта правомощията на жалбоподателя като Кмет се прекратяват само на последно посоченото основание – чл. 42, ал. 1, т. 4 ЗМСМА. Освен изложеното в Решение № 58 на ОИКМИ “Марица” никъде не е посочено, че същото се издава въз основа на взето решение от комисията съгласно Протокол № 49/30.04.2010 г. или друг протокол, за да може да бъде изследван въпроса свързан със законността на проведено заседание съобразно разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от ЗМИ.

При наличието на тези противоречиви данни съда е в невъзможност да изведе категоричен извод, както относно законосъобразността на процесното решение, така и относно валидността на същото. Това е така, защото правното основание, на което се прекратяват предсрочно правомощия на кметовете, нарушението на съответната законова разпоредба довела до този резултат, доказателствата които го потвърждават и валидността на взето решение от страна на избирателната комисия в тази насока, не могат да бъдат извличани по пътя на формалната или правна логика. Това би имало за последица твърде сериозна неопределеност в регламентацията на обществените отношения от категорията на процесните такива и в твърде сериозна степен би застрашило правото на защита на засегнатото лице.

12. На следващо място следва да се посочи, че в обжалваното решение са обсъждани основания за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на с. Строево, които вече са били предмет на разглеждане от избирателната комисия и по които същата се е произнесла с решение № 57/24.08.2009 г., в каквато насока са и наведените от жалбоподателя доводи. Касае се за изложените факти и обстоятелства в сигнала на РП Пловдив (подробно изложени по-горе в т. 7 от настоящото съдебно решение), възпроизведени в оспорения пред настоящата инстанция административен акт и представляващи основание по чл. 42, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА за прекратяване пълномощията на Кмета на с. Строево. Решение № 57/24.08.2009 г. на ОИКМИ “Марица” е влязло в сила и представлява стабилен административен акт. Наличието на влязъл в сила административен акт, означава че даденото с него разрешение на конкретен административен въпрос, е задължително не само за адресатите на акта, но и за всички държавни органи, включително и за съда. Обвързващата сила на този акт безусловно следва да бъде зачетена.

Само за пълнота следва да се добави, че решеният административноправен въпрос с решение № 57/24.08.2009 г., може да бъде пререшен само в производство по Глава седма от АПК “Възобновяване на производства по издаване на административни актове” (чл. 99 и сл.) и при наличието на някое от основанията по чл. 99 АПК. В настоящото случай нито се твърди, нито се установява да е проведено такова производство.

13. Следва да се добави още и следното: Едно от изискванията за законосъобразност на административните актове е спазването на административнопроизводствените правила, установени като нормативни изисквания при тяхното издаване. Самото административно производство е съвкупност от действия, подготвящи крайния акт. Касае се за производствени действия, чрез които се стига до вземане на решението от страна на органа, до оформяне на неговото волеизявление. Основното предназначение на административното производство е да се изясни пълно, всестранно и обективно фактическата обстановка от значение за законосъобразното решаване на въпроса главен предмет на производството и по този начин да се подготви и обезпечи издавеното на законосъобразен административен акт. Казано с други думи, административнопроизводствените правила са процесуална гаранция за законосъобразността на административните актове.

В конкретния случай производството по издаване на процесното решение на ОИКМИ, с което пълномощията на жалбоподателя като Кмет на с. Строево, Община Марица, са предсрочно прекратени е уредено в чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА.

Основанията, на които се прекратяват предсрочно пълномощията на кметовете са изчерпателно изброено в т. 1 до 10 на чл. 42, ал. 1 от същия закон, като в ал. 2 от същия член на закона е посочено, че тези обстоятелствата (основания) се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В тридневен срок от получаване на документите по ал. 2, се казва в чл. 42, ал. 3 от ЗМСМА, общинската избирателна комисия уведомява кмета, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на правомощията, което може да бъде оспорено по реда на чл. 104 от Закона за местните избори.

От данните по делото не се установява така описаната процедура да е спазена в хода на развилото се административно производство. В този смисъл са и наведените в жалбата доводи, които съдът намира за основателни.

Решението на ОИКМИ е постановено само въз основа на постъпилия сигнал от РП Пловдив, ведно с материалите към него, без Д. да е бил уведомен за това и без да му е предоставена възможност да направи писмено възражение пред комисията, каквото е императивното изискване на чл. 42, ал. 3 ЗМСМА. Вследствие на така допуснатото съществено нарушение на административно- производствените правила, на практика жалбоподателят е бил лишен от възможността да участва в самото административно производство, съответно да реализира правото си на защита. Основание за отмяна на административния акт разбира се, може да бъде не всяко нарушение, а само същественото нарушение на административнопроизводствените правила. Трайната съдебна практика на Върховния административен съд на Република България е, че нарушението е съществено, когато страната е била лишена от възможността да осъществи правото си на защита в административното производство, какъвто е и конкретния случай.

Без значение в случая са твърденията на председателя на ОИКМИ “Марица” изложени в становището по съществото на спора, че лично е провел среща с г-н Д., в която му е показал всички материали и му е разяснил възможността да изрази становище и ангажира доказателства, но той отказал да стори това, доколкото доказателства в тази насока не са ангажирани по делото, а твърденията на едно лице не съставлява факт от действителността.

14. Освен изложеното съдът намира за нужно да отбележи и следното: Както вече бе казано, съгласно чл. 42, ал. 2 ЗМСМА обстоятелствата, водещи до предсрочно прекратяване на пълномощията на кметовете, се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Такива документи, които да установяват нарушението на чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, изразяващо се в неизпълнение от страна на жалбоподателя на задължението за писмено уведомяване на председателя на общинския съвет и ОИК за предприетите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност с оглед разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, издадени от компетентните органи, също не се констатира да са налични по делото. Казано с други думи, наличието на основанието за предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета на с. Строево, визирано в чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, не е установено по надлежния ред – чрез съответния документ. Това от своя страна е довело и до необоснованост на оспорения административен акт. Следва да се посочи, при липсата на документи, установяващи съответното основание по чл. 42, ал. 1 от ЗМСМА, жалбоподателят не би могъл да знае, че именно на това основание ще му бъдат прекратени пълномощията, за да може адекватно да организира защита си в хода на самото административно производство. Недопустимо е с решението на ОИКМИ за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета за пръв път да се въвеждат нови обстоятелства, обосноваващи наличие на някои от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗМСМА, без преди това тези обстоятелства да са доведени до знанието на засегнатото лице. Това е така, защото по този начин, както вече бе казано, се накърнява правото на защита на това лице. Смисълът на уведомяването по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, се състои в това кметът да бъде запознат със съдържанието на документите по чл. 42, ал. 2 от закона, издадени от съответния компетентен орган и така да бъде наясно на какво конкретно основание евентуално е възможно предсрочното прекратяване на правомощията му, за да може да реализира пълноценно правото си да възрази.

15. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваният административен акт се явява незаконосъобразен и необоснован и като такова ще следва да бъде отменено.

 

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХVІІ състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение на Общинска избирателна комисия за местни избори 2007 г. “Марица” № 58 от 30.04.2010 год., с което пълномощията на А.Д.Д. ***, са прекратени на основание чл. 42, ал. 1, т. 4  от ЗМСМА.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от обявяването му.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:назад ( всички статии )


Последни 10 статии    Виж всички статии
Заглавие Дата Автор Брой видяно
ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ТЪРГОВЦИ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР 02.Юни.2015 Лилия Борисова 1462
ПРАВА на пострадали при пътно транспортно проишествие 01.Юни.2015 Божидар Терзийски 2695
10 неща, които всеки потребител, който не е доволен от качеството на закупена стока, трябва да знае 15.Апр.2015 Мариета Генчева 1341
Какво става, когато увреденият е надарен 27.Фев.2015 3244
Съществува ли законово основание за едностранна корекция на сметките на потребителите за доставена през изминал период електрическа енергия? 30.Дек.2014 Мариета Генчева 2454
Погасителната давност по чл. 111 от Закон за задълженията и договорите. 30.Дек.2014 Мариета Генчева 1241
Придобиване на земеделска земя в България? Въпрос с много отговори и неясноти. 03.Окт.2014 1192
Нелоялна практика при договорите от разстояние на БТК 14.Юни.2013 advokati-bg .com 1395
Какво трябва да знаете за кредитите особено за револвиращ заем (кредит) 28.Апр.2013 advokati-bg .com 2532
Адвокатите по наказателно право 13.Дек.2012 Лазар Белев 3248
реклама
реклама